Program warsztatów (8.11.2016)

 • 9:00 – 12:00: Blok szkoleniowo-warsztatowy „Narzędzia i technologie“ (wydarzenia poniżej odbywają się równolegle)
  • LoCloud Collections jako platforma do budowania baz danych na potrzeby projektów humanistycznych (Błażej Betański, PCSS)

   W ramach szkolenia zaprezentowany zostanie chmurowy system bibliotek cyfrowych LoCloud Collections (https://locloud.pl/) oraz możliwości jego wykorzystania do szybkiego budowania baz danych na potrzeby projektów humanistycznych.
  • Spotkanie podsumowujące serię warsztatów “Public humanities and digital humanities: mutual inspiration and common (digital) tools” (UW)
   • 9.00 – 9.30 Marcin Wilkowski (Laboratorium Cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego) – podsumowanie warsztatu dotyczącego historii mówionej
   • 9.30 – 10.00 Łukasz Kowalski (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”) – podsumowanie warsztatów dotyczących wizualizacji
   • 10.00 – 10.30 prof. Adam Pawłowski (Uniwersytet Wrocławski) – podsumowanie warsztatów dotyczących udostępniania zasobów
   • 10.30 – 10.45 Przerwa
   • 10.45 – 11.30 Dyskusja panelowa
 • 12:00 – 13:00: Przerwa
 • 13:00 – 17:00: Blok warsztatowy (wydarzenia poniżej odbywają się równolegle)
  • Narodowy Korpus Języka Polskiego – co dalej? (Maciej Ogrodniczuk, IPI PAN)

   Warsztat ma na celu omówienie perspektyw rozwoju i poszerzenia formuły korpusu narodowego w kontekście potrzeb zgłaszanych autorom obecnej wersji Narodowego Korpusu Języka Polskiego przez środowisko humanistyczne. Planujemy poruszyć tematy znajdujące się w kręgu zainteresowania grupy roboczej "Korpusowa infrastruktura badawcza dla polszczyzny": rozszerzenie bazy materiałowej NKJP, wypracowanie korpusowych standardów znakowania dla języka polskiego, opracowanie metod reprezentacji danych multimedialnych, interfejsu użytkownika korpusu, rozwój narzędzi do eksploracji i analizy danych korpusowych oraz monitoringu źródeł internetowych na potrzeby korpusowe i leksykograficzne. Spotkanie będzie miało formę moderowanej dyskusji z udziałem zaproszonych gości – uczestników projektów korpusowych dot. języka polskiego – i pozostałych zainteresowanych.
  • Warsztaty grupy slawistyki cyfrowej dot. banku terminologii (IS PAN, PCSS)

   Warsztat ma na celu analizę możliwości wykorzystania oprogramowania open source do budowy wielojęzycznego banku terminologii slawistycznej, którego stworzenie planują członkowie grupy roboczej slawistyki cyfrowej działającej w ramach konsorcjum DARIAH-PL.
   Do udziału w warsztatach zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane praktycznymi problemami związanymi z budową banków terminologicznych, słowników i tezaurusów
  • Rola bibliografii we współczesnej humanistyce cyfrowej z perspektywy użytkownika (Piotr Wciślik, IBL PAN)

   Celem warsztatów jest dyskusja o roli bibliografii we współczesnej humanistyce cyfrowej. Warsztaty skierowane są zarówno do bibliografów i dokumentalistów, jak i do użytkowników baz bibliograficznych: badaczy, nauczycieli, studentów, uczniów, dziennikarzy, czy twórców. 
   Podczas warsztatów spróbujemy opisać potrzeby użytkowników humanistycznych bibliografii specjalistycznych opracowywanych w środowisku cyfrowym. Przyczynek do warsztatów stanowią wyniki ankiety skierowanej do użytkowników Polskiej Bibliografii Literackiej online. Omówienie wyników tej ankiety zostało zgłoszone jako odrębny referat, natomiast dla warsztatów stanowi ona punkt wyjścia do dyskusji. Zamierzamy przyjrzeć się doświadczeniom innych zespołów opracowujących specjalistyczne bazy danych bibliograficznych w humanistyce. Ponadto zastanowimy się, jak dotrzeć do nowych grup użytkowników, nieobjętych zakresem specjalizacji danej bibliografii, w tym zwłaszcza omówimy przydatność danych bibliograficznych w procesie edukacyjnym i ich użyteczność dla zawodów zajmujących się przetwarzaniem informacji (np. dziennikarzy albo wydawców telewizyjnych). Postaramy się też wyciągnąć wnioski z przypadków zainteresowania danymi bibliograficznymi z powodów innych niż zawodowe lub edukacyjne. Wreszcie, omówimy zagadnienie agregacji danych bibliograficznych z perspektywy użytkownika i będziemy chcieli odpowiedzieć na pytanie jakie możliwości i wyzwania niesie agregacja danych bibliograficznych zwłaszcza dla projektów mniej widocznych w sieci, ze względu na niewielki rozmiar zasobów lub ich niszowość.
  • Projektowanie czasopisma multimedialnego (Andrzej Radomski, UMCS)

   Celem warsztatu będzie próba stworzenia zarysu nowego typu czasopisma naukowego jakim jest periodyk multimedialny. Na gruncie humanistyki, i to nie tylko polskiej, brak jest bowiem naukowej platformy, na której można by prezentować badania w formie zwizualizowanej. Istnieje zatem pilna potrzeba stworzenia podstaw dla tego typu badań. I jest to jednym ze strategicznych celów grupy roboczej: Narzędzia do analizy i wizualizacji obrazów cyfrowych – działającej w ramach Konsorcjum DARIAH.PL, 
   Program warsztatu będzie obejmował trzy punkty główne:
   1.	Wprowadzenie do problematyki wizualizacji wiedzy naukowej w humanistyce,
   2.	Prezentacja wybranych przykładów czasopism multimedialnych,
   3.	Praca koncepcyjna uczestników warsztatów nad podstawami planowanego periodyku multimedialnego – nad wyglądem interfejsu, formatem materiałów, standardu danych, itp.
   Uczestnicy proszeni są o wcześniejszy namysł nad punktem 3.
logo-pcss logo-uam logo-uam